De Boog
... voor eenheid in geloof en leven

ZOEK   EEN BOEK  
 
e-mailadres: 
Klant:   
Registreer Klantnummer vergeten?
Kort Bestek
Andere pockets
Arco Reeks
Van Jozefmaria Escriva
Spreken met God
Over Jozefmaria Escriva
Voor kinderen
Jade Reeks
Theologie Atrium
Theologie andere boeken
DVD
Navarre bible NT
Navarre bible OT
Gezin
Medische Ethiek

Herinneringen van Zuster Lucia
De nieuw bewerkte uitgave van herinneringen van Zuster Lucia van Fatima, met slot van Kardinaal Ratzinger. Meer ...

Home >  De wil van God 1st

Zevenentwintigste week. Vrijdag

53. De wil van God

-Het vervullen van de wil van God. -Het zuiveren van de eigen wil, buitensporige gerichtheid op zichzelf. -In alles Gods wil liefhebben.

53.1 Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Dit is onze derde smeekbede tot God in het Onze Vader. Wij willen de genade van de Vader die wij nodig hebben om zijn wil op aarde te doen, naar ons toe halen, zoals de gelukzaligen zijn wil doen in de hemel. Het beste gebed is het gebed dat ons verlangen omvormt tot zijn verlangen. Dan zijn wij in staat Jezus vol vreugde te zeggen: Niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Ik wil alleen maar wat U wilt. Dit is werkelijk het voornaamste doel van alle gebed, dat wij onszelf volkomen vereenzelvigen met de goddelijke wil.

Als wij in deze geest bidden, kunnen wij er altijd zeker van zijn dat ons gebed wordt verhoord. Natuurlijk heeft niemand meer belangstelling voor ons welzijn en geluk dan de Heer. Soms echter willen wij toch, zonder dat wij het beseffen, dat onze wil zal gebeuren. Wij mogen vurig bidden, dat de goddelijke wil mag samenvallen met de onze... De heilige Jakobus schrijft: Gij hebt niets omdat gij niet bidt. En als gij bidt, krijgt gij het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat gij krijgt uit te geven voor uw boze lusten.1

Telkens wanneer wij zeggen: Heer, uw wil geschiede, moeten we volkomen openstaan voor Gods liefdevolle Voorzienigheid. Zelfs wanneer op het eerste gezicht de plannen van God niets dan onheil lijken te voorspellen, zullen wij de zaken moeten bekijken met een bovennatuurlijke blik. Er is een hoger bestaansniveau dat wij niet volledig naar waarde kunnen schatten. Deze dreigende wending van de gebeurtenissen zal misschien dienen als de noodzakelijke schaduw in een prachtig kunstwerk. Gods wijsheid is toch oneindig veel groter dan de onze? Als wij Hem om brood vragen, zal Hij ons dan een steen geven? Is God niet onze Vader? Abba, Vader... Echt gebed is alleen mogelijk wanneer er geloof en vertrouwen is: Heer, als het U behaagt, verleen mij dan... God weet wat goed is. Hij is mateloos goed. Hij wil het beste voor ons, ofschoon er tijden kunnen zijn dat wij iets anders wensen. Laten wij ons het voorbeeld herinneren van Maria van Betanië. Zij zond een dringende boodschap naar Jezus om te komen en haar broer Lazarus te genezen, die stervende was. Jezus genas hem niet. In plaats daarvan verkoos Hij hem uit de dood tot leven op te wekken. Hij is de wijsheid zelf en wij zijn de onwetenden. Jezus heeft een alles omvattend zicht op de schepping, op ons hele leven en op dat van onze vrienden. Wij doorzien nauwelijks wat we met eigen ogen zien. Wat wij in ons ongeduld en op een onvolledige wijze zien, ziet God in zijn volle omvang... Wij weten niet echt hoe wij moeten bidden voor wat eigenlijk goed voor ons is. De Heilige Geest leidt ons voorzichtig in de goede richting.2 Zonder zijn leiding en steun kunnen wij zelfs niet bidden: als God het wil.3

De uitdaging voor ons is de wil van God in alles te wensen, deze met vreugde te aanvaarden en graag te willen, ongeacht hoe moeilijk en onbegrijpelijk het lijkt. «Dit is niet de overgave van de zwakste aan de sterkste. Het is een bewijs van vertrouwen tussen een zoon en zijn Vader. De goedheid van de Vader leert ons volledig mens te worden, de grootsheid van ons kindschap Gods te ontdekken.»4

53.2 Uw wil geschiede...Soms valt onze wil samen met die van de Vader. Alles gaat rustig door. Wij maken met weinig moeilijkheden voldoende voortgang op onze weg. Toch mogen wij niet vergeten, dat de weg naar heiligheid verlangt, dat wij onze wil zuiveren van buitensporige gerichtheid op onszelf. Zelfs als wij met de meest verheven taken bezig zijn, behoren wij de moeite te nemen om onze wil met de goddelijke wil te vereenzelvigen. De wil van God moet dienen als onze poolster, die elke stap van ons naar het eeuwige geluk begeleidt. Soms zal dit betekenen, dat wij afstand moeten doen van onze eigen plannen die wij zo zorgvuldig gemaakt en uitgestippeld hebben. Misschien zal de Heilige Geest in het diepst van ons hart ons influisteren: Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen niet mijn wegen...5

Jezus is het volmaakte voorbeeld hoe wij ons in alles moeten aanpassen aan Gods wil. Dit is voortdurend zijn boodschap overal in de evangeliën. Wij kunnen ons de scène in Samaria voor de geest roepen, toen de apostelen, na een lange dag reizen, Hem wat voedsel brachten. Hij zei hun: Mijn spijs is de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen.6 Ons vermogen om als kinderen van God te leven zal van onze trouw aan Gods wil afhangen, zelfs in de kleinste details van het dagelijkse leven. Jezus legt hier zelf de nadruk op: ...omdat Ik niet mijn eigen wil zoek, maar de wil van Hem die Mij zond.7 Konden wij dit ook maar altijd zeggen. Laten wij tot Jezus zeggen: Heer, ik wil niet wat mijn zintuigen en mijn verstand mij doen verlangen, zelfs niet als zij naar goede zaken hunkeren. Ik wil wat Gij wilt, hoeveel dat ook van mij mag vergen. Als wij het moeilijk vinden Gods wil te aanvaarden, kunnen wij naar het tabernakel gaan om het uitvoerig met Jezus te bespreken. Daar zullen wij leren inzien, dat het aanvaarden en liefhebben van Gods wil ons diepste verlangen is. Als wij een bepaald offer heel erg moeilijk vinden, kan dit het ogenblik zijn onszelf te verenigen met het gebed van Christus in Getsemane: Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan. Maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschiede.8 Niet mijn wil... Laten wij deze woorden langzaam herhalen.

In de allervroegste tijden van de Kerk waren de apostelen trouw aan deze leer van de Meester: Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is9 ... want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.10 Het schepsel vindt echt geluk in de vervulling van de wil van de Schepper. De goddelijke wil is altijd gericht op ons werkelijk geluk op aarde even goed als op ons eeuwige geluk in de hemel. De heilige Cyprianus leert: «Wie God bezit, komt niets tekort... als hij God niet teleurstelt.»11

Dit in aanmerking genomen heeft onze wil slechts één doel: te doen wat God wil dat wij doen. Het gewone leven wordt het toneel van actie om God te behagen in plaats van onszelf te vergenoegen. Omdat God het beste voor ons wil, zelfs als wij dat momenteel niet kunnen begrijpen, oefenen wij op deze manier van leven onze vrijheid om te kiezen het goede te doen.12 Door onze vrije vereenzelviging met de goddelijke wil vormen wij ons bestaan om tot een voortdurende daad van liefde.

53.3 Vader, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel... Wij zouden bereid moeten zijn om Gods wil te doen en graag te doen wat God doet of toelaat. Wanneer wij ons in omstandigheden bevinden die buiten onze invloed zijn, kunnen wij uitkijken naar Gods liefdevolle aanwezigheid. Als onze situatie menselijkerwijze moeilijk is, kunnen wij in een geest van overgave bidden: «Is dit, wat Gij wilt, Heer?... Dan wil ik het ook!»13 Dit zijn voor ons prachtige gelegenheden om steeds meer op God te vertrouwen. De goddelijke wil kan zich aan ons tonen in de vorm van lijden, van ziekte of de dood van een geliefde medemens. Het kan zich aan ons voordoen in de eenvoudige dagelijkse omstandigheden zoals het geleidelijk verzwakken en ouder worden van het lichaam, een niet-toereikend salaris of een beroepsmatige verplichting waaraan wij niet kunnen ontkomen. Het kan zich ook voordoen als een of andere mislukking, die veroorzaakt werd door een eenvoudige vergissing of misverstand. Het zou zich kunnen voordoen in de persoonlijkheid van een collega die op je zenuwen werkt, de frustratie van niet gerealiseerde idealen en grootse dromen, het aanvaarden van eigen grenzen of eenvoudigweg de levenslange strijd om in deugd te groeien. Wij kunnen samen met de heilige Teresia van Ávila zeggen: «Geef mij rijkdom of armoede, / geef mij gemak of ongemak, / geef mij blijdschap of verdriet... / Wat wilt U met mij doen?»14 Wat wilt Gij van mij, Heer, nu, in deze feitelijke concrete situatie?

Als wij de goddelijke wil aanvaarden, zal God onze ziel vrede geven. Wij zullen ook nutteloos lijden vermijden, ofschoon wij toch nog pijn zullen voelen. Christus zelf huilde zoals een van ons. In de brief aan de Hebreeën lezen wij: In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen.15 Ons geroep beledigt God niet maar beweegt Hem tot medelijden. «Je zei tegen mij: Vader, ik heb het heel erg moeilijk. Als antwoord fluisterde ik in je oor: Neem een klein deel van dat kruis op je schouders, een klein stukje maar. En als je dat niet kunt klaarspelen... laat het dan helemaal over aan de sterke schouders van Christus. En zeg mij vanaf dit ogenblik na: 'Mijn Heer en mijn God: in uw handen beveel ik het verleden, het heden en de toekomst, alles wat klein is en wat groot is, wat weinig betekent en wat veel betekent, tijdelijke en eeuwige zaken!' Maak je dan verder geen zorgen.»16

De Heer wil dat wij zijn wil in alles aanvaarden. Hij wil ook, dat wij alles doen wat wij kunnen om een slechte situatie te verbeteren, als dat mogelijk is. Als dit niet kan of als wij geduldiger moeten zijn, laten wij dan de hand van onze Vader God met vernieuwd vertrouwen vasthouden. Zoals de heilige Paulus zei midden in een grote beproeving: Dit ...doet mij overvloeien van blijdschap bij al mijn wederwaardigheden.17 Niets kan onze vreugde wegnemen.

Onze Moeder, de heilige Maria, is voor ons een voorbeeld om na te volgen. Mij geschiede naar uw woord, zei zij. Moge uw wil geschieden, Heer, wanneer het U behaagt.

-1. Jak 4,2-3. -2. Vgl. Rom 8,26. -3. Vgl. H. Augustinus, Preek op de Berg, 2,6,21. -4. G. Chevrot, Dans le secret. -5. Jes 55,8. -6. Joh 4,34. -7. Joh 5,30. -8. Lc 22,42. -9. Mt 7,21. -10. Mt 12,50. -11. H. Cyprianus, Verhandeling over het gebed, 21. -12. Vgl. C. Cardona, Metafísica del bien y del mal, Pamplona 1987, bl. 185. -13. Vgl. H. Jozefmaria Escrivá, De Weg, 762. -14. H. Teresia van Ávila, Gedichten, 5. -15. Heb 5,7. -16. H. Jozefmaria Escrivá, De Kruisweg, zevende statie, 3. -17. 2 Kor 7,4.


Nieuwsbrief & e-Book

naam:
e-mail adres:
Meer info ...

Betaal Informatie

iDeal

Klanten service

Bestellen
Per e-mail
Tel. (035) 694 63 50

Adres

Bezoek- en verkoopadres:
Stichting Leesgoed, Keizersgracht 218-B, Amsterdam
Dinsdag t/m donderdag van 10:30 tot 13:15 uur.
Zondag van 12:15 tot 13:15 uur